20192018201720162015201420132012201120102009

HOTARARE Nr. 89 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2020-2022

HOTARARE Nr. 88 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 87 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.I8/27 februarie 2019 a Consiliului local privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ” Administratie” utilizate pentru personalul angajat (functionarii publici si personalul contractual) in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Calugareasca si modificarea organigramei si a statului de functii ale apararului de specialitate ale Primarului comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 86 privind atribuirea lotului de casa, nr. 19, nr. cadastral 22011,in satul Dirvari, conform Legii nr. 15/2003, numitului BOROS EMIL CIPRIAN

HOTARARE Nr.  85 Privind retragerea dreptului de folosinta a lotului de casa, acordat in baza Legii nr. 15/2003, in satul Dirvari, numitului Stan Mihai Nicolae

HOTARARE Nr. 84 privind aprobarea distanjei de siguranja mtre cladiri si depozitele de furaje, la nivelul comunei Valea Calugareasca, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 83 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administrate ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica, din comuna Valea Calugareasca, pentru anul §colar 2019-2020

HOTARARE Nr. 82 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu Clubului Sportiv Valea Calugareasca, in incinta primariei Valea Calugareasca.

HOTARARE Nr. 81 Privind modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizcire- epurare in comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 80 Privind rezilierea contractului de inchiriere nr.6007/06.03.2013

HOTARARE Nr. 79 Privind alocarea, din bugetul local, a sumei de 100.000 lei pentru organizarea Sarbatorii Vinului Valea Calugareasca editia 2019

HOTARARE Nr. 78 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2020-2022

HOTARARE Nr. 77 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Calugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 76 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata utila de 35mp, in incinta dispensarului uman Darvari, unui cabinet individual de medicina de familie

HOTARARE Nr. 75 Privind aprobarea investitiei si incheierii contractului de cofinantare privind extinderea sistemului de distribute al gazelor naturale in satele Valea Nicovani str. Ursoii spre nr. 93 si Valea Calugareasca sti’. Aleea Zanelor

HOTARARE Nr. 74 Privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi a terenului, situat in satul Valea Calugareasca cu numar cadastral 24354, domeniu privat al localitatii

HOTARARE Nr. 73 privind desfintarea de drept a contractului de concesiune nr.9064/07.09.2010

HOTARARE Nr. 72 Privind alocarea sumei de 13000 lei din bugetul local pentru finantarea Asociatiei Sportive Progresul Coslegi

HOTARARE Nr. 71 Privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi a unei suprafetei de teren domeniul privat, cu numar cadastral 21657, situate in satul Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 70 privind tnfiintarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Valea Calugareasca Avand in vedere:

HOTARARE Nr. 69 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 68 privind aprobarea modificarii organigramei si statuiui de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 67 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor incadrate in grad grav de handicap din comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 66 privind asocierea comunei Valea Calugareasca cu Judeful Prahova in vederea realizarii obiectivului “Reabilitare corp cladire intrare Liceul Agricol- comuna Valea Calugareasca”

HOTARARE Nr. 65 privind asocierea comunei Valea Calugaieasca cu Judelul Prahova in vederea realizarii obiectivului “Reabilitare , modernizare si transformare camin nefamilisti nr.2, p+4 in locuinte sociale”

HOTARARE Nr. 64 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2020-2022

HOTARARE Nr. 63 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Calugareasca aferent anuiui 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 62 privind atribuirea denumirii terenului de sport din satul Darvari in „Teren de sport VASILE ALEXANDRU”

HOTARARE Nr. 61 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2019-2020

HOTARARE Nr. 60 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieii pentru Comuna Vaiea Calugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 59 privind aprobarea Planul anual de actiune privind serviciile sociale pentru anui 2019 la nivelul comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 58 privind aprobarea inclicatorilor tehnico-econoinici actualizati in unna finalizarii proceditrilor de atribuirc pcntrii obiectivul REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, COMUNA VALEA CALUCAREASCA, JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE Nr. 57 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin prin licitatie publica terenului in suprafata de 8,143mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, sat Radila si constructiile amplasate pe acesta

HOTARARE Nr. 56 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin prin licitatie publica a terenului in suprafafa de 4076 mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca. sat Coslegi T6, P 599, 601/8/1,nr. Cadastral 22283

HOTARARE Nr. 55 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului in in suprafata de 431 mp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca, sat Darvari, cu nr. cadastral 21993 situat in tarlaua 113

HOTARARE Nr. 54 privind vanzarea prin licitatie directa catre riverani, a terenului in suprafata de 734, nr. cadastral 24395 T 16, P. A 423 in satul Rachieri

HOTARARE Nr. 53 privind vanzarea prin licitatie directa catre riverani, a terenului in suprafata de 734, nr. cadastral 24395 T 16, P. A 423 in satul Rachieri

HOTARARE Nr. 52 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenurilor cu nr. cadastrale 21357 si 21358, T97 parcela 6258/7/1 in satul Arva (in spatele statiei de epurare)

HOTARARE Nr. 51 Privind aprobarea investitiei si incheierii contractului de cofmantare privind extinderea sistemului de distributie al gazelor naturale in satele Rachieri (Rozelor, Garoafei, Crizantemei, si Trandafirirlor) sat Valea Calugareasca (str. Aleea Zeifei), sat Valeea Popii (str. Valcelei), sat Valea Popii (str. Tudor Arghezi), sat Valea Nicovani (din str. Mihai Viteazul spre nr. 303)

HOTARARE Nr. 50 privind modificarea denumirii bazei sportive din Comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 49 privind rectificarea listei de investitii pentru Comuna Vatea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2019-2020

HOTARARE Nr. 48 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Vaiea Caiugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 47 privind alegerea presedintelui de sedinta 

HOTARARE Nr. 46 privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 45 privind aprobarea Planului de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice provocate de cutremure si/sau alunecari de teren

HOTARARE Nr. 44 privind modificarea structurii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 43 Privind retragerea dreptului de folosinta a loturilor de casa, acordate in baza Legii nr. 15/2003, in satul Dirvari, persoanelor care nu s-au conformat hotararii de atribuire

HOTARARE Nr. 42 Privind aprobarea dezmembrarii in trei loturi a unei suprafete de teren , domeniul privat al localitatii cu numar cadastral 22854, situata in satul Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 41 privind completarea domeniului public al comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova cu imobilul (teren) nr. cadastral 24355, situat in satul Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 40 privind transferul din proprietatea privata in proprietatea publica a comunei Valea Calugareasca a ternului cu nr. Cadastral 24355

HOTARARE Nr. 39 privind modificarea si coinpletarea HCL nr. 28/20.03.2018 privind Nomenclatorul stradal al Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 38 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 37 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a imobilelor cu nr. Cadastrale 24335, 22140, 21993, 24395, 22283 , 22246, 21357, 21358 si apartament nr. 10 din blocul 30CD

HOTARARE Nr. 36 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HOTARARE Nr. 35 privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru fmantarea Bisericii Izvorul Tamaduirii, Parohia Gura Vaii

HOTARARE Nr. 34 Privind utilizarea excedentului din anii precedenti de catre ordonatorii tertian de credite Avand in vedere :

HOTARARE Nr. 33 Privind utilizarea excedentului din anii precedenti pentru finatarea sectiunii de dezvoltare Avand in vedere :

HOTARARE Nr. 32  Privind alocarea din bugetul local a sumei de 17000 lei pentru fmantarea unor asociatii sportive din comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 31 privind aprobarea listei de investitii pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019 si estimari 2019-2020

HOTARARE Nr. 30 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Comuna Valea Caiugareasca aferent anului 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

HOTARARE Nr. 29 privind predarea in folosinta prin contract de comodat pe toata durata de existenta a extinderii retelei de alimentare cu energie electrica, in satul Darvari

HOTARARE Nr. 28 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

HOTARARE Nr. 27 privind aproba rea indicatorilor econom ici actualizati , ca urmare a cresterii salariului minim brut pe tara in domeniul „constructii” pentru obiectivul de investitii REABILITARE si MODERNIZARE DISPENSAR IN COM.VALEA CALUGAREASCA, JUD.PRAHOVA

HOTARARE Nr. 26 Privind aprobarea inventarului domeniului public si privat al Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 25 privind atribuirea in regim de inchiriere a unei locuinte sociale din comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 24 privind aprobarea executiei bugetului local pe anul 2018

HOTARARE Nr. 23 privind modificarea listei de investitii provizorie pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019

HOTARARE Nr. 22 privind modificarea caietului de sarcini pentru vanzarea directa a terenului in suprafaja de 638 nmp, domeniul privat al comunei Valea Calugareasca catre S.C Tudor Patiprod SES SRL, proprietara constructiilor situata pe acest teren

HOTARARE Nr. 21 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona – „ -SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (13251 mp) din ”ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE” in ”ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII” (Supr. studiată ~ 19820 mp),

HOTARARE Nr. 20 privind modificarea listei de investiţii provizorie pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019

HOTARARE Nr. 19 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Zona – „Extindere intravilan (S-1937 mp) si schimbare destinaţie teren intravilan (S-2143 mp) din zona locuinţe in zona mixta locuinţe si institutii, servicii si zona cai de comunicaţii rutiere pentru amplasare pensiune agroturistica -Suprafaţa studiata-12696 mp) in satul Virfurile

HOTARARE Nr. 18 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Calugareasca, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019

HOTARARE Nr. 17 privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 16 Privind reînnoirea contractului de închiriere nr.7701/25.04.2014

HOTARARE Nr. 15 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 14  privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Valea Călugărească, pentru anul şcolar 2019-2020 

HOTARARE Nr. 13  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTARARE Nr. 12 Privind reinnoirea contractului de inchiriere nr. 1021/04.02.2004

HOTARARE Nr. 11 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pe semestrul II al anului 2018 şi stabilirea măsurilor pentru eficienţi zare a acestei activităţi

HOTARARE Nr. 10  privind mandatarea Primarului Comunei Valea Călugărească, de a realiza şi întocmi Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Valea Călugărească, pentru activitatea desfasurata in anul 2018

HOTARARE Nr. 9 Privind aprobarea dezmembrării în trei loturi a terenului, situat în satul Valea Călugărească cu număr cadastral 22854, domeniu privat al localităţii

HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea planului de acţiuni si de interes local ce se vor efectua in anul 2019 de către persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416/2,001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

HOTARARE Nr. 7 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a Programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

HOTARARE Nr. 6 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Calugareasca, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019

HOTARARE Nr. 5 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor Încadrate in grad grav de handicap din comuna Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 4 privind aprobarea numărului de asistenţi personali pe anul 2019 la nivelul comunei Valea Calugareasca

HOTARARE Nr. 3 privind aprobarea listei de investitii provizorie pentru Comuna Valea Calugareasca aferenta anului 2019

HOTARARE Nr. 2 Privind utilizarea sumei de 500.000 lei din excedentul anilor precedenţi pentru acoperirea golurilor temporare de casa

HOTARARE Nr. 1 Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar din secţiunea de dezvoltare pentru anul 2018

HOTARARE Nr. 158 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 157 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 156 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII DINTRE COMUNA VALEA CALUGAREASCA SI CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA. IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI: „MODERNIZARE STRADA VALEA MANTEI – COLONIE”
HOTARARE Nr. 155 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA
HOTARARE Nr. 154 PRIVIND INFIINTAREA SI ORGANIZAREA POLITIEI LOCALE VALEA CALUGAREASCA PRIN REORGANIZAREA POLITIEI COMUNITARE
HOTARARE Nr. 153 PRIVIND ATRIBUIREA TERENULUI DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA. TINERILOR BENEFICIARI AI LEGII NR. 15/2003
HOTARARE Nr. 152 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE DARE IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU ASOCIATIEI „TINERII VOLUTARI -VALEA CALUGAREASCA”. IN INCINTA IMOBILULUI COLEGIULUI AGRICOL „GHEORGHE IONESCU SISESTI” VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 151 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR S.I TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011 POTRIVIT LEGII 571/2003 – LEGEA PRIVIND CODUL FISCAL
HOTARARE Nr. 150 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 149 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 148 PRIVIND CONSTITUIREA COTEI DE DEZVOLTARE PENTRU SERVICIUL DE CANALIZARE – EPURARE AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 147 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 146 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 145 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII DINTRE COMUNA VALEA CALUGAREASCA SI CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI: ” COMPLETARE SISTEME CLASICE DE INCALZIRE CU GAZE. CU SISTEME CARE UTILIZEAZA ENERGIA SOLARA, LA UNITATILE SCOLARE DIN COMUNA VALEA CALUGAREASCA”
HOTARARE Nr. 144 PRIVIND AMPLASAREA UNOR RELANTISOARE IN SATUL RADILA. COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 143 PRIVIND APROBAREA RETELEI UNITATILOR DE LNVATAMANT DE PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 142 PRIVIND APROBAREA ADEZIUNII CAMINULUI CULTURAL VALEA CALUGAREASCA LA „ASOCIATIA ASEZAMINTELOR CULTURALE” DIN ROMANIA
HOTARARE Nr. 141 PRIVIND APROBAREA DISTANTEI DE SIGURANTA INTRE CONSTRUCTIILE CIVILE SI DEPOZITELE DE FURAJE
HOTARARE Nr. 140 PRIVIND RESTRICTIONAREA ACCESULUI MIJLOACELOR DE TRANSPORT MAI MARI DE 5 TONE PE DRUMUL VICINAL- BISERICA DIRVARI – SPRE BALASTIEREA DIRVARI
HOTARARE Nr. 139 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI STOICA DANIELA AMALIA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR. I GHITA VALERIA
HOTARARE Nr. 138 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII A CATE 2MP. TEREN DOMENIU PUBLIC, IN PATRU LOCATII IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA, PENTRU AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE
HOTARARE Nr. 137 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI CU PRIVIRE LA CONTRACTAREA FINANTARII S.I APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL INTITULAT EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA. JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 136 PRIVIND STABILIREA GRAFICULUI DE TRANSPORT AL ELEVILOR CU CELE 2 MICROBUZE SCOLARE
HOTARARE Nr. 135 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 134 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 133 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2011 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 132 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII A 10 MP TEREN DOMENIU PUBLIC IN ZONA CENTRALA A SATULUI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 131 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI TABUS IOANA ANDREEA SI TABUS GHEORGHE PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 130 PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI ATRIBUIT CONFORM LEGII NR. 15/2003
HOTARARE Nr. 129 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL2010
HOTARARE Nr. 128 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 127 PRIVIND DELEGAREA ACTIVITATII DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR IN INSTITUTIILE PUBLICE SI APROBAREA PRETULUI
HOTARARE Nr. 126 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTIJII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 125 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 124 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA. A TERENULUI DOMENIUL PUBLIC. IN SUPRAFATA DE 200 MP. SITUAT IN SAT VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 123 PENTRU MODIFICAREA ART.2 DIN HCL NR.L 10/2009. PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A SUPRAFETEI DE TEREN 741874.28 MP
HOTARARE Nr. 122 PRIVIND MODIFICAREA PROCEDURII DE VANZARE A TERENULUI DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, IN SUPRAFATA DE 5850 MP, NUMAR CADASTRAL 11108.TARLAUA 1. PARCELA CC 120
HOTARARE Nr. 121 PRIVIND APROBAREA AMPLASARII STATUII OMULUI DE STIINTA ION IONESCU IN CURTEA SCOLII CU CLASELE I-VIII SAT VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 120 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PEANUL2010
HOTARARE Nr. 119 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 118 PRIVIND APROBAREA DIMINUARII SUPRAFETEI CONCESIUNATE CU 53.10 MP CATRE SC T.G.O.INVEST SRL
HOTARARE Nr. 117 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 116 PRIVIND INCREDINTAREA DIRECTA A TERENULUI DE SPORT DIN SATUL PANTAZI, PRIN CONTRACT DE COMODAT CATRE ASOCIATIA SPORTIVA „VIITORUL” PANTAZI
HOTARARE Nr. 115 PRIVIND INCREDINTAREA DIRECTA A TERENULUI DE SPORT SI SALII DE FESTIVITATI, DIN SATUL DARVARI, PRIN CONTRACT DE COMODAT CATRE ASOCIATIA SPORTIVA „VITICULTORUL” DARVARI
HOTARARE Nr. 114 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI CU DESTINATIA SPORT SITUAT IN TARLAUA 4 PARCELA 511. SAT DARVARI
HOTARARE Nr. 113 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII DIRECTE UNEI SUPRAFETE DE 150 MP TEREN DOMENIU PRIVAT, SAT ARVA
HOTARARE Nr. 112 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A BAZEI SPORTIVE „TITI IORDANESCU” SATUL VALEA CALUGAREASCA, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 111 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI REFERITOR LA MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI .”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA”
HOTARARE Nr. 110 PENTRU APROBAREA MODIFICARII CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND VANZAREA TERENURILOR, OCUPATE DE HALDELE DE CENUSI PIRITICE
HOTARARE Nr. 109 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 108 PRIVIND MODITLCAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 107 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI VALEA CALUGAREASCA CU ALTE AUTORITATI LOCALE SI REPREZENTANTI AI SECTORULUI PRIVAT SI AI SOCIETATII CIVILE, IN VEDEREA CONSTITUIRII GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA „VALEA CRICOVULUI”
HOTARARE Nr. 106 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 105 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNEI SUPRAFETE UTILE DIN INCINTA DISPENSARULUI UMAN, SAT DARVARI, PENTRU INFIINTAREA UNUI PUNCT FARMACEUTIC
HOTARARE Nr. 104 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2200 MP, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC 89/1 CU NUMAR CADASTRAL 10838
HOTARARE Nr. 103 PRIVIND STABILIREA GRAFICULUI DE TRANSPORT AL ELEVILOR CU CELE 2 MICROBUZE SCOLARE
HOTARARE Nr. 102 PRIVIND STABILIREA FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 101 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 100 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 99 PRIVIND ALOCAREA DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE, A SUMEI DE 1.500 LEI PENTRU ZONELE SINISTRATE DIN MOLDOVA
HOTARARE Nr. 98 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU VANZAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431MP, CU NUMAR CADASTRAL 11109, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 97 PENTRU MODIFICAREA ART.L SI ART.2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.44/07.04.2010, PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431 MP, CU NR.CADASTRAL 11109, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 96 PRIVIND APROBAREA CAIETELOR DE SARCINI PENTRU VANZAREA TERENURILOR DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI, OCUPATE DE HALDELE DE CENUSJ PIRITICE SI BATALUL DE FOSFOGIPS
HOTARARE Nr. 95 PRIVIND APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE, IN VEDEREA VANZARII TERENURILOR DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI, OCUPATE DE HALDELE DE CENUSI PIRITICE SI BATALUL DE FOSFOGIPS
HOTARARE Nr. 94 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI VALEA CALUGAREASCA IN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, PENTRU EXECUTIA DE TROTUARE PIETONALE SI SANTURI PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE, PE TERITORIUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, PE O LUNGIME DE 14KM.
HOTARARE Nr. 93 PRIVIND APROBAREA MAJORARII SUPRAFETEI DE TEREN CONCESIONATA PRIN CONTRACTUAL NR.3580/2003, CU 192 MP, TEREN SITUAT IN TARLAUA 11, PEC 358/2, SAT VALEA POPII
HOTARARE Nr. 92 PRIVIND APROBAREA VANZARII TERENULUI OCUPAT DE BATALUL DE FOSFOGIPS IN SUPRAFATA DE 255797 MP, CU NR. CADASTRAL 11194, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC 121 , DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI
HOTARARE Nr. 91 PRIVIND APROBAREA VANZARII LOTURILOR DE TEREN OCUPATE DE HALDELE DE CENUSI PIRITICE
HOTARARE Nr. 90 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE IN VEDEREA VANZARII TERENULUI OCUPAT DE BATALUL DE FOSFOGIPS A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 255797MP CU NUMAR CADASTRAL 11194 , SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC 121
HOTARARE Nr. 89 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE IN VEDEREA VANZARII LOTURILOR DE TEREN OCUPATE DE HALDELE DE CENUSI PIRITICE
HOTARARE Nr. 88 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII UNUI SPATIU AVAND DESTINATIA DE CABINET MEDICAL
HOTARARE Nr. 87 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A IMOBILULUI SITUAT IN TARLAUA 17 PARCELA CC 504, SAT RACHIERI
HOTARARE Nr. 86 PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI ATRIBUIT CONFORM LEGII NR. 15/2003
HOTARARE Nr. 85 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 25 HA, IN SATUL COSLEGI, COMUNA VALEA CALUGAREASCA, IN VEDEREA INFIINTARII UNEI EXPLOATATII PISCICOLE
HOTARARE Nr. 84 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI GUTUI NICOLETA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR. I CRISTEA VASILE
HOTARARE Nr. 83 PRIVIND APROBAREA MAJORARII VALORII COTIZATIEI ANUALE A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA” LA 0,401EI/LOCUITOR
HOTARARE Nr. 82 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL2010
HOTARARE Nr. 81 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 80 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI GORNEANU VALENTIN SI GORNEANU ELENA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 79 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI CARATA CONSTANTIN DANIEL SI CARATA SIMONA CRISTINA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 78 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI STAN AUREL SI STAN NICOLETA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 77 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI DUMITRU PETRE GIGI SI DUMITRU ROXANA-GEORGIANA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 76 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI PETRESCU IONEL SI PETRESCU ELENA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 75 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI RADU CORNELIU SI RADU ELENA MADALINA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 74 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TEREN EXTRAVILAN, SAT COSLEGI, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 73 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL DIN SATUL VALEA CALUGAREASCA, SITUAT IN TARLUA T7, PARCELA CC 62/1, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 72 PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI PERSONAL NEDIDACTIC DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 71 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 70 PRIVIND VANZAREA DIRECTA A TREI LOTURI CATRE PROPRIETARII RIVERANI, DIN TERENUL DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT ARVA
HOTARARE Nr. 69 PRIVIND DEZMEMBRAREA IN CINCI LOTURI A TERENULUI DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT ARVA, IN SUPRAFATA DE 1709 MP, SITUAT IN TARLAUA 2 PARCELELE CC 179/2 SI A 180 CU NUMAR CADASTRAL 10727
HOTARARE Nr. 68 PRIVIND VANZAREA DIRECTA A BOXEI AFERENTA APARTAMENTULUI DIN BLOCUL L, ET.S, AP.L DIN VALEA CALUGAREASCA, SAT VALEA CALUGAREASCA NR.135
HOTARARE Nr. 67 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 66 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA LA 31 DECEMBRIE 2009
HOTARARE Nr. 65 PENTRU COMPLETAREA HCL NR.28/10.03.2010 PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR SUME PRIVIND FINANTAREA UNOR ASOCIATII SPOTIVE DE PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 64 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL2010
HOTARARE Nr. 63 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 62 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ORGANIZAREA SARBATORII ZILEI DE 1 IUNIE „SARBATOAREA COPILARIEI EDITIA A-II-A.
HOTARARE Nr. 61 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND VANZAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431 MP, SITUATA IN TARLAUA 1, PARCELA CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 60 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII LA PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARA 5. DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMAVAREA TURISMULUI, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.3. PROMOVAREA POTENTIALULUI TURISTIC SI CREEAREA INFRASTRUCTURII NECESARE, IN SCOPUL CRESTERII ATRACTIVITATII ROMANIEI CA DESTINATIE TURISTICA
HOTARARE Nr. 59 PRIVIND DIMINUAREA SUPRAFETEI DE ISLAZ COMUNAL DIN SATUL PANTAZI, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 58 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU „REALIZARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCTIE A ENERGIEI ELECTRICE PRIN VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE SOLARE, IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 57 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU PROIECTUL INTITULAT „REALIZARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCTIE A ENERGIEI ELECTRICE PRIVIND VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE SOLARE, IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 56 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII „TITI IORDANESCU” , BAZEI SPORTIVE CHIMISTUL DIN COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 55 PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 27 PRIVIND ALOCAREA UNOR SUME PRIVIND FINANTAREA UNOR PAROHII PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 54 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 53 PRIVIND AROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5850 MP, NUMAR CADASTRAL 11108, SITUAT IN TARLAUA 1, LOTUL 2, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 52 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND VANZAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5850 MP, NUMAR CADASTRAL 11108, SITUAT IN TARLAUA 1, LOTUL 2, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 51 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5850 MP, NUMAR CADASTRAL 11108, SITUAT IN TARLAUA 1, LOTUL 2, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 50 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 150 MP, SITUAT IN SATUL VALEA URSOI, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 49 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI NEAGU MARIA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR. I RUSU ELISABETA
HOTARARE Nr. 48 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI SPANU MARIANA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR. I SPANU GHEORGHE CRISTIAN
HOTARARE Nr. 47 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE DOMENIUL PUBLIC
HOTARARE Nr. 46 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC SI AL INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „INLOCUIRE SISTEME CLASICE DE INCALZIRE CU GAZE, CU SISTEME CE UTILIZEAZA ENERGIA SOLARA, COMUNA VALEA CALUGAREASCA@
HOTARARE Nr. 45 PRIVIND APROBAREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI DE CRESTERE PLOIESTI – PRAHOVA
HOTARARE Nr. 44 PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431 CU NR. CADASTRAL 11109, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 43 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND VANZAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431 MP, SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELA CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 42 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 422.431 MP SITUAT IN TARLAUA 1, PARCELE CC20, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 41 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMINARE A SOLICITARILOR DE CASE PENTRU SPECIALISTI
HOTARARE Nr. 40 PRIVIND APRIBAREA PARTICIPARII COMUNEI VALEA CALUGAREASCA LA PROGRAMUL „RECUNOASTEREA STATULUI ROMANESC – 10 CLASE PENTRU SPECIALISTI”
HOTARARE Nr. 39 PRIVIND INCHIRIEREA A 2000 MP, TEREN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SITUAT IN TARLAUA 10 PARCELE CC36, SAT VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 38 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICTATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 25 HA, SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT COSELGI
HOTARARE Nr. 37 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A IMOBILULUI SITUAT IN TARLAUA 10 PARCELA CC36, SAT VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 36 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 7,93 HA SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 35 PRIVIND APROBAREA VANZARII SUPRAFETEI DE TEREN DE 365 MP SI A CONSTRUCTIEI IN SUPRAFATA DE 48 MP, DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 34 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII TEREN, DOMIENIUL PUBLIC INTRE STADIONUL „CHIMISTUL” SI DRUMUL COMUNAL EFORIE
HOTARARE Nr. 33 PRIVIND DESEMNAREA SEFULUI SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 32 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE PASUNAT IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 31 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 30 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 100.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 29 PRIVIND NEINCASAREA TAXEI DE PASUNAT PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 28 PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR SUME PRIVIND FINANTAREA UNOR ASOCIATII SPORTIVE PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 27 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PRIVIND FINANTAREA UNOR PAROHII DE PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 26 PRIVIND UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA IN ANUL 2010 PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA
HOTARARE Nr. 25 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 24 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 23 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI BABAN MIHAELA GEORGIANA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR. I ANGHEL ANDREI
HOTARARE Nr. 22 PRIVIND STABILIREA UNOR SUPLIMENTE SALARIALE PENTRU FUNCTIILE PUBLICE LOCALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 21 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ECOLOGIZARE AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 20 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 416 MP FAMILIEI VASILE VALENTIN SI VASILE NICULINA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 19 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 500 MP FAMILIEI NITU CONSTANTIN SI NITU MONICA-DANIELA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 18 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 499 MP FAMILIEI PROROCU VASILE SI PROROCU EUGENIA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 17 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII INTERNE DE ACHIZITII PUBLICE PRIN INCREDINTAREA DIRECTA
HOTARARE Nr. 16 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „RETEA GAZE NATURALE IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA”
HOTARARE Nr. 15 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 26846 MP SITUAT IN TARLAUA 97, PARCELA A 6258/7/1
HOTARARE Nr. 14 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE CAPTARE, TRATARE, POMPARE, DISTRIBUTIE APA POTABILA SI CANALIZARE NR. 4518/ 01.07.2002
HOTARARE Nr. 13 PRIVIND MAJORAREA PRETULUI PENTRU ACTIVITATILE SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 12 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR DE PUNCTAJ PRECUM SI STABILIREA CRITERIILOR SUPLIMENTARE FATA DE CELE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 15/2003, IN VEDEREA ATRIBUIRII TERENURILOR PENTRU CONSTRUIREAUNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 11 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII UNEI SUPRAFETE DE 200 MP TEREN DOMENIUL PUBLIC PENTRU CONSTRUIREA TERASA IN SATUL VALEA CALUGAREASCA, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 10 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN SATELE VALEA POPII, VALEA POIENII, VALEA LARGA, RACHIERI, DIN COMUNA VALEA CALUGAREASCA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 9 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, DE A REALIZA SI INTOCMI RAPORTUL DE EVALUARE AL PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 16 MAI 2009 – 31 DECEMBRIE 2009
HOTARARE Nr. 8 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATUTULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 7 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3982 MP, SITUAT IN SATUL VALEA URSOI, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 6 PRIVIND MENTINEREA RETELEI SCOLARE SI A UNITATILOR DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 5 PRIVIND REALIZAREA SI STABILIREA LIMITELOR MINIME ALE VENITURILOR OBTINUTE IN GOSPODARIE DIN VALORIFICAREA CRESTERII ANIMALELOR, A CULTIVARII SI INSTRAINARII TERENURILOR SI ALTOR BUNURI PRECUM SI A VENITURILOR DIN MUNCA OCAZIONALA
HOTARARE Nr. 4 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2175 MP, SITUAT IN SATUL VALEA CALUGAREASCA, TARLAUA 10, PARCELA CC32, COMUNA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 3 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI „REABILITARE SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA” A TERENULUI PENTRU CONSTRUCTIA / EXTINDEREA / REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA
HOTARARE Nr. 2 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII TEREN DOMENIU PUBLIC PENTRU AMPLASARE CABINE METALICE CARE AU INCORPORATE BANCOMAT SI AUTOMAT PENTRU PLATA FACTURILOR
HOTARARE Nr. 1 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC CU INVESTITIA REALIZATA PRIN PROGRAMUL SAPARD „CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE”

HOTARARE Nr. 137 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 136 PRIVIND NOMENCLATORUL DOCUMENTELOR INREGISTRATE, CREATE SI SUPUSE TERMENELOR DE PASTRARE CARE CONTINE FONDUL ARHIVISTIC AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 135 PRIVIND APROBAREA PREDARII CATRE SC JOVILA CONSRUCT SRL A STATIEI DE EPURARE SI RETELEI DE CANALIZARE, INVESTITIE REALIZATA PRIN PROGRAMUL SAPARD
HOTARARE Nr. 134 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA A UNUI SPATIU ASOCIATIEI „TINERII VOLUNTARI VALEA CALUGAREASCA” , IN INCINTA IMOBILULUI COLEGIULUI AGRICOL „GHEORGHE IONESCU SISESTI” VALEA CALUGARESACA
HOTARARE Nr. 133 PRIVIND TRECEREA TERENULUI AFERENT PUNCTULUI DE LANSARE RACHETE ANTIGRINDINA SI CRESTEREA PRECIPITATIILOR DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA PRAHOVA IN STRUCTURA ADMINISTRATIEI SISTEMULUI NATIONAL ANTIGRINDINA SI DE CRESTERE A PRECIPITATIILOR
HOTARARE Nr. 132 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2500MP. SITUAT IN SAT VARFURI, TARLAUA 6, PARCELA F398
HOTARARE Nr. 131 PENTRU REVOCAREA H.C.L. NR 96/27.09.2007 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 500MP PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 130 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 129 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 128 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI DOBRE MIHAELA SI FLORIN PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 127 PRIVIND REVOCAREA HCL NR.33/19.05.2008 RESPECTIV HCL NR.68/27.12.2008 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 500 MP PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 126 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 125 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA VALEA CALUGARESCA
HOTARARE Nr. 124 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 442990,66 MP.
HOTARARE Nr. 123 PRIVIND ALOCAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A TERENULUI DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT ARVA
HOTARARE Nr. 122 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANTAREA PAROHIEI NICOVANI
HOTARARE Nr. 121 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15000 LEI DIN BUGETUL LOCAL SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 120 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 119 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 118 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIU PUBLIC AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 117 PRIVIND DELIMITAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1000 MP, PENTRU INFIINTARE CRESA
HOTARARE Nr. 116 PRIVIND APROBAREA DEPLASARII UNOR CONSILIERI LOCALI IN REPUBLICA MOLDOVA, SATUL SADACLIA, RAIONUL BASARABEASCA, PENTRU A PARTICIPA LA SARBATOAREA „ZIUA VINULUI”
HOTARARE Nr. 115 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A TERENULUI DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 114 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 113 PRIVIND APROBAREA AMPLASARII UNEI CRUCI IN CURTEA CAMINULUI CULTURAL, SAT ARVA
HOTARARE Nr. 112 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE A TERENULUI SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT ARVA.
HOTARARE Nr. 111 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE A TERENULUI SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA, SAT PANTAZI.
HOTARARE Nr. 110 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA A SUPRAFETEI DE TEREN DE 741874,28 MP.
HOTARARE Nr. 109 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 108 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 107 PRIVIND ELABORAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 106 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 105 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI OPROIU FLORICA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR.I VOICU IULIANA – IONELA
HOTARARE Nr. 104 PRIVIND TRECEREA IN DOMENIUL PUBLIC SI APROBAREA COMPLETARII INVENTARULUI DOMENIU PUBLIC, CU TERENUL IN SUPRAFATA DE 2200MP. TARLAUA1, PARCELA CC 89/1
HOTARARE Nr. 103 PRIVIND ATESTAREA IN DOMENIUL PRIVAT A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2200 MP, SITUAT IN TARLAUA1, PARCELE CC 89/1 CU NR. CADASTRAL 10838
HOTARARE Nr. 102 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPRTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A TERENULUI DIMENIU PRIVAT AL COMUNEI VALEA CALUGARESACA SAT PANTAZI
HOTARARE Nr. 101 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 100 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 99 PRIVIND ARONDAREA UNITATILOR DE INVATAMANT PE RAZA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 98 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI RUSU DOBRITA IOANA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR.I RUSU CATALINA FLORENTINA
HOTARARE Nr. 97 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 96 PRIVIND SCOATEREA LA VANZARE PRIN LICITATIE A MIJLOCULUI FIX BARCA SPANIA 4750
HOTARARE Nr. 95 PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 390 MP. PRIN ORDIN AL PREFECTULUI NIMITEI ZOSIM MARILENA CAMELIA
HOTARARE Nr. 94 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A FUPRAFETEI DE 281 MP FAMILIEI MURESAN VASILE RAZVAN SI MURESAN MIHAELE DANA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 93 PRIVIND APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE „PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR – PRAHOVA
HOTARARE Nr. 92 PRIVIND APROBAREA APLICARII LA PROGRAMUL DE INLOCUIRE SAU COMPLETARE A SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE CU SISTEME CARE UTILIZEAZA ENERGIE SOLARA SI APROBAREA CONTRACTARII FINANTARII PRIN FONDUL DE MEDIU PENTRU ACEST PROGRAM
HOTARARE Nr. 91 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE FINANTARE PRIN FONDUL EUROPEAN PENTRU AGICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA IN CADRUL PLANULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
HOTARARE Nr. 90 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 81/03.07.2009 PENTRU ASOCIEREA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA CU JUDETUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDETEAN IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITIE: „EXTINDERE SI REABILITARE RETEA APA POTABILA”, RESPECTIV „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE”
HOTARARE Nr. 89 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, PROIECTULUI TEHNIC SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „AMENAJARE PARCARE IN CENTRUL CIVIC COM. VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 88 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „REABILITAREA DRUMURILOR LOCALE IN SATELE DARVARI SI COSLEGI. COM. VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 87 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU „IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, REABILITARE CAMIN CULTURAL SI INFIINTARE CRESA IN COM. VALEA CALUGARESACA”
HOTARARE Nr. 86 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 85 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 84 PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR LA APA POTABILA
HOTARARE Nr. 83 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, PENTRU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE, CU SISTEMELE CARE UTILIZEAZA ENERGIE SOLARA
HOTARARE Nr. 82 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 63/20.05.2009, PRIVIND APROBAREA APLICARII LA PROGRAMUL DE INLOCUIRE SAU COMPLETARE A SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE CU SISTEME CARE UTILIZEAZA ENERGIA SOLARA SI APROBAREA SOLICITARII DE FINANTARE PRIN FONDUL DE MEDIU PENTRU ACEST PROGRAM
HOTARARE Nr. 81 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI VALEA CALUGAREASCA CU JUDETUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDETEAN IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITIE „EXTINDERE SI REABILITARE RETEA APA POTABILA”, RESPECTIV „EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE”
HOTARARE Nr. 0 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
HOTARARE Nr. 0 PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI VALEA CALUGAREASCA PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 0 PRIVIND INCADRAREA DOAMNEI MAIOR ADRIANA CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GR.I SOLOMON STEFAN
HOTARARE Nr. 0 ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 500 MP FAMILIEI OPROIU NICOLAE PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE UNIFAMILIALE
HOTARARE Nr. 0 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SUPRAFETEI DE 286 MP FAMILIEI TUNI MARIAN BOGDAN SI TUNI ALEXANDRINA MAGDALENA PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA
HOTARARE Nr. 0 PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 27/28.08.2008 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
HOTARARE Nr. 0 PRIVIND MODALITATEA DE ATRIBUIRE A SERVICIULUI DE INTRETINERE A PARCULUI DE AGREMENT DIN CENTRUL COMUNEI

Dimensiune font

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close